Izabela Nowicka

0 książek

Nie znaleziono książek.

Ostatnia aktywność dla: Izabela Nowicka

 • Avatar
  27 lipca 2015 11:16

  Zmiana

  Balzac, Komedia ludzka, Stara panna
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do s.67

  Błędy źródła: ,,do wzięcia4* > ,,do wzięcia”; iżyczliwe > i życzliwe; przy jąć > przyjąć; grzeszyfa > grzeszyła; jakv2ydzi > jak Żydzi; konfitury i, nieszpory > konfitury i nieszpory (usunięcie przecinka); tygodnią > tygodnia; zatrzy > za trzy; Prebaudet > Prébaudet.
 • Avatar
  22 lipca 2015 17:27

  Zmiana

  Balzac, Komedia ludzka, Stara panna
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do s.57

  BŁĘDY ŹRÓDŁA:
  0Paryż > o Paryż; syndykiem . gminy > syndykiem gminy (usunięcie kropki); 1odprzedać > i odprzedać; Ouyrardem > Ouvrardem; Fouchem > Fouchém; 0wybrykach > o wybrykach; miękkimlmokrym > miękkim i mokrym; mata dorów > matadorów; 0świetnym > o świetnym; 1woły > i woły; iroztrząsał > i roztrząsał; istroju > i stroju; bal się > bał się; orękę > o rękę; wystą --- pił > wystąpił; Porte-deSeez > Porte-de-Séez; krysztar łowego > kryształowego; któ rej > której; rzekłasobie > rzekła sobie; jakłatwo > jak łatwo; udiaska > u diaska; Ajamyślałem > A ja myślałem; swoj% > swoją; iutrzymanie > i utrzymanie; pro stotą > prostotą; Zycie > Życie; po. mału > pomału; mo carz > mocarz; po wołaniem > powołaniem; rozminąć > rozwinąć; na-*, dzieje > nadzieje; Pó źniej > Później; Prebaudet > Prébaudet; przyjr rzyj > przyjrzyj; je) > jej; iw > i w; na bytku > nabytku; doanowi > domowi; Seez > Séez; oszlachtę > o szlachtę; ValNoble > Val-Noble; portretów. rodzinnych > portretów rodzinnych (usunięcie kropki); oczworgu > o czworgu; Marche-a-Terre > Marche-á-Terre; świeęi > świeci; odziesiątej > o dziesiątej; 0niej > o niej; 1jego > i jego; Yalois > Valois; zagadko wym > zagadkowym; kła mał > kłamał; ma jąc > mając; ipłaskie > i płaskie; ikiedy > i kiedy;

  BŁĘDY TAGOWANIA:
  supraporty > <slowo_obce>supraporty</slowo_obce>; otoczenia > otoczeniu; in fioccfii > <slowo_obce>in fiocchi</slowo_obce>;
 • Avatar
  21 lipca 2015 00:40

  Zmiana

  Balzac, Komedia ludzka, Stara panna
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do s.25

  BŁĘDY ŹRÓDŁA:
  ód > od (więcej warci OD magnatów); Chesnel! > Chesnell; hr.. > hr. (skrót od: hrabia); po dobne > podobne; Ów > ów; te mu > temu; pozo stałość > pozostałość; niejaką. Cezarynę > niejaką Cezarynę (usunięcie kropki); spoczyrek > spoczynek; arbiter elegatitiarum > arbiter elegantiarum; cudownr m > cudownym; 1kilkaset > i kilkaset; Casteran > Castéran; Grevin > Grévin; miałai > miała; zresztągodna > zresztą godna; gwobody > swobody; f; y > ty; 1którą > i którą;

  BŁĘDY TAGOWANIA:
  <slowo_obce>diuszesą</slowo_obce>

  usunięcie niepotrzebnych spacji
 • Avatar
  20 lipca 2015 19:59

  Zmiana

  Balzac, Komedia ludzka, Stara panna
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do s.5

  BŁĘDY KODOWANIA
  in spe > <slowo_obce>in spe</slowo_obce>


 • Avatar
  17 lipca 2015 12:35

  Zmiana

  Aretino, O łajdactwach męskich
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do końca

  BŁĘDY ŹRÓDŁA:
  ñglików > figlików; kmąbmą > krnąbrną; Choral? > chora!?; jestw > jest w; czaminę > czarninę; dwome > dworne; gómie > górnie; cmć się > czuć się; chwilęzasnąć > chwilę zasnąć; brudnąi śmierdzącą > brudną i śmierdzącą; wtym > w tym; same nie wierny > same nie wiemy> Dobrzemówicie > Dobrze mówicie; poj awiły > pojawiły; swoj ej > swojej; Zasznurowała > zasznurowała; Fippo > Pippo; gotowiźnie > gotowiźnie; nic > nie; in aeternam > in aeternum; Strzygi > strzygi; chrześcijanl > chrześcijan!; zaządaj > zażądaj; jaj a > jaja; domagają sięjakiejś > domagają się jakiejś; weż > weź; gamki > garnki; ibiedrzeńce > i biedrzeńce > gómie > górnie; zloto > złoto; czekalby > czekałby; ijak > i jak; możdzierzem > moździerzem; wyj azd > wyjazd; wjednej > w jednej; Ow > Ów; córkąi żoną > córką i żoną; naglejednym > nagle jednym; ico > i co; pochodnią > (za) pochodnię (jej służył); sią > się; żoną > (biorę was za) żonę; sią staną > się stanę; imoje > i moje; godzić sią > godzić się; zmiąkczenia > zmiękczenia; sią pragnie > się pragnie; zadżgał > zadźgał; otym > o tym; iotworzyło > i otworzyło.

  BŁĘDY KODOWANIA:
  messer > <slowo_obce>messer</slowo_obce>.
 • Avatar
  15 lipca 2015 17:35

  Zmiana

  Aretino, O łajdactwach męskich
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do s.65

  BŁĘDY ŹRÓDŁA: sło* wami > słowami; jędma > jędrna; Osztylety > O sztylety; zjednej > z jednej; podnaj muj ącymi > podnajmującymi; zebraczkami > żebraczkami; mężczyżni > mężczyźni; zmamują > zmarnują; dodanie pauzy (tak jak w źródle) x5; podrzucał jąi znów > podrzucał ją i znów; ñgę > figę; paż > paź; Ocnoto > O cnoto; 0coś > o coś (pytasz); 1szczęśliwość > i szczęśliwość; onich > o nich; gniotąi > gniotą i; 1zaczął > i zaczął; nie lzajej > nie lza jej (zazdrościć); raj furzy > rajfurzy.
 • Avatar
  14 lipca 2015 14:14

  Zmiana

  Aretino, O łajdactwach męskich
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do s.51

  BŁĘDY ŹRÓDŁA: 1do Rzymu > i do Rzymu; głosjej > głos jej; powiemicą > powiernicą; n. ad > nad; misię > mi się; wzmszasz > wzruszasz; zachowują > zachowuję; Jęła > jęła; przewróciłaje > przewróciła je; Już > już; Jaki > jaki; Jak > jak; łotTOwie > łotrowie; dwomościach > dwornościach; iw tym czasie > i w tym czasie; idaje mu > i daje mu; podejmę sumką > podejmę sumkę; Stróże > stróże; proñtach > profitach; beneñcjach > beneficjach; podwodu > powodu; warn > wam; W > w; przeszkodziłjej > przeszkodził jej; Nañssą > Nafissą; ztego > z tego; lo > to; owszystko > o wszystko; czamoksiężniczka > czarnoksiężniczka; takąa taką > taką a taką; bluźnierstwa > bluźnierstwa; oceniającje > oceniając je; urnie > umie; dręczyłją > dręczył ją; gdyjuż > gdy już.

  BŁĘDY KODOWANIA: in <slowo_obce>secula seculorum</slowo_obce><pr><slowo_obce>in saecula saeculorum</slowo_obce> > <slowo_obce>in secula seculorum</slowo_obce><pr><slowo_obce>in secula saeculorum</slowo_obce> (we wcześniejszej edycji nie zostało uwzględnione jako obce słowo in); signozy > <slowo_obce>signory</slowo_obce>; Bevilaque”a > Bevilaque’a.

 • Avatar
  14 lipca 2015 11:26

  Zmiana

  Aretino, O łajdactwach męskich
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do 30s.

  Błędy źródła: obumiera jącej > obumierającej; Sw. > Św.; 15l l > 1511; Piętro > Pietro; znal > znał; następcą > następcę; komie > kornie; pochwal > pochwał; Castigłione > Castiglione; Rafaełowski > Rafaelowski; dalie Bandę > dalle Bande; nic > nie; Mcdyccuszów > Medyceuszów; przebaczy! > przebaczył; Fenrarskiej > Ferrarskiej; zowiąsię > zowią się; łudzi > ludzi; mnąjatki > mną jatki; t)ch > tych; Riałto > Rialto; Camerłenghi > Camerlenghi; drukami > drukarni; Peschicry > Peschiery; Famcse > Farnese; 111 > III; wiemy > wierny; Angcla > Angela; przyganiafy > przyganiały; Śul. > Św.; w* sobie > w sobie; Piętro > Pietro; ccności > cenności; Antonia da Lcyva > Antonia da Leyva; chlcb > chleb; humorysiyką > humorystyką; niożnowładców > możnoowładców; ledy > tedy; miracolo di naturo > miracolo di natura; dziel > dzieł; Arioslo > Ariosto; niemoralności > niemoralności; Petrakę > Petrarkę; lego > tego; kio > kto; chcąi > chcą i; (niechaj się) rozpuknąci > rozpukną ci; osłupie- nie > osłupienie; dum- ny > dumny; nic podziwiać > nie podziwiać; ogospodyni > o gospodyni; obłupie > obłupić; nic miała > nie miała; nic szczędzono > nie szczędzono; niżli > niźli.

  Błędy kodowania: fra -> <slowo_obce>fra</slowo_obce>; „Złoty wiek” > poprawienie kodowania cudzysłowu; si gnora > <slowo_obce>Signora</slowo_obce>.
 • Avatar
  14 lipca 2015 11:25

  Zmiana

  Aretino, O łajdactwach męskich
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do 30s.

  Błędy źródła: obumiera jącej > obumierającej; Sw. > Św.; 15l l > 1511; Piętro > Pietro; znal > znał; następcą > następcę; komie > kornie; pochwal > pochwał; Castigłione > Castiglione; Rafaełowski > Rafaelowski; dalie Bandę > dalle Bande; nic > nie; Mcdyccuszów > Medyceuszów; przebaczy! > przebaczył; Fenrarskiej > Ferrarskiej; zowiąsię > zowią się; łudzi > ludzi; mnąjatki > mną jatki; t)ch > tych; Riałto > Rialto; Camerłenghi > Camerlenghi; drukami > drukarni; Peschicry > Peschiery; Famcse > Farnese; 111 > III; wiemy > wierny; Angcla > Angela; przyganiafy > przyganiały; Śul. > Św.; w* sobie > w sobie; Piętro > Pietro; ccności > cenności; Antonia da Lcyva > Antonia da Leyva; chlcb > chleb; humorysiyką > humorystyką; niożnowładców > możnoowładców; ledy > tedy; miracolo di naturo > miracolo di natura; dziel > dzieł; Arioslo > Ariosto; niemoralności > niemoralności; Petrakę > Petrarkę; lego > tego; kio > kto; chcąi > chcą i; (niechaj się) rozpuknąci > rozpukną ci; osłupie- nie > osłupienie; dum- ny > dumny; nic podziwiać > nie podziwiać; ogospodyni > o gospodyni; obłupie > obłupić; nic miała > nie miała; nic szczędzono > nie szczędzono; niżli > niźli.

  Błędy kodowania: fra -> <slowo_obce>fra</slowo_obce>; „Złoty wiek” > poprawienie kodowania cudzysłowu; si gnora > <slowo_obce>Signora</slowo_obce>.
 • Avatar
  13 lipca 2015 12:29

  Zmiana

  Aretino, O łajdactwach męskich
  użytkownik: Izabela Nowicka <izab.nowicka na gmail kropka com>
  Korekta do s. 22: literówki, błędy przy kodowaniu interpunkcji - cudzysłów, błąd przy kodowaniu słowa obcego