Spis treści

  1. Atminimas: 1
  2. Giesmė: 1
  3. Kapas: 1
  4. Karstas: 1
  5. Kelias: 1
  6. Meilė: 1
  7. Netektis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, inkūrė -> įkūrė

  *dusliųjų priebalsių rašymą, pvz.:

  beskrįzdams -> beskrįsdams

  * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Mergele! aš apleistas svetur pasimirsiu -> Mergele! Aš apleistas svetur pasimirsiu

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiPotockaitės karstas[1]tłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Kelias, Netektis, Atminimas Pavasario šalyje, linksmuos sodnuos[2] Krymo,
  Suvytai [3] radastėle[4]! Tavo valandėlės,
  Lėkdamos kaip auksinės jausmo plestekėlės[5],
  Širdies gelmėj paliko ydus atminimo.
  5
  Ten žvaigždžių šviečia aibės ant žiemių[6] skliautimo[7],
  Kodrin[8] gi ant to kelio spindi tos akelės?
  Ar žvilgys[9] pirm neg geso nuo šaltos žemelės,
  Ten beskrįsdams įkūre ženklus išsilgimo[10]?
  Karstas Mergele! Aš apleistas svetur pasimirsiu;
  10
  Čionai man saują smėlio težer’ draugų rankos.
  Pas tavo karstą dažnas keliauninkas lankos,
  Kapas, Meilė, Giesmė Ir aš kalbos savosios skardą tad išgirsiu,
  Ir dainius apdainuodams pavergtą mergaitę,
  Išvys gretimą kapą ir man skirs giesmaitę.

  Przypisy

  [1]

  Potockaitės karstas. — Netoli Chanų rūmų tebėr kapinės, rytų skonyje statytos, su apskritu kaupu. Krymo liaudyje užsiliko pasaka, būk šį paminklą pastatęs Kirym-Girajus savo meilužei, belaisvei lenkei iš Potockių namo. Autorius moksliškai iš gražiai parašytos „Kelionės po Krymą”, Muravjev-Apostolas sako, kad toji pasaka esanti be pamato, ir kad tame rakšte esanti palaidota tūla gruzinaitė. Nežinome kuo jis remia savo nuomonę; nes užmėtinėjimas, būk totoriai vidur aštuonioliktojo amžiaus nebegalėję taip lengvai Potockių merginų grobti ir gabentis, neturi pagrindo. Žinomi pastarieji kazokų maištai Ukrainoje, kur nemaž buvo suimta žmonių ir parduota kaimynams totoriams. Lenkijoje daugel yra aukštesnės kilmės šeimynų Potockiais vardu, ir paminėtoji imtinė ne būtinai turėjo prigulėti prie garsiųjų Huraaniaus tėvūnų, kurie mažiau kentėjo nuo totorių ir kazokų. Iš liaudies pasakos apie Bachčisarajaus grabvietę rusų dainius Aleksandras Puškinas ypatingu savo talentu parašė apysaką — „Bachčisarajaus Fontana”. [przypis redakcyjny]

  [2]

  linksmuos sodnuos — linksmuose soduose. [przypis edytorski]

  [3]

  Suvytai — nuvytai. [przypis edytorski]

  [4]

  radastėlė — džiaugsmas. [przypis edytorski]

  [5]

  plestekėlė — dabar: plaštakė, drugys. [przypis edytorski]

  [6]

  žiemė — mėlynai žydinti darželių gėlė. [przypis edytorski]

  [7]

  skliautimo — čia:dangaus. [przypis edytorski]

  [8]

  Kodrin — Kodėl. [przypis edytorski]

  [9]

  žvilgys — žvilgsnis. [przypis edytorski]

  [10]

  išsilgimo — ilgesio. [przypis edytorski]