Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Cierpienie: 1 2
  3. Diabeł: 1
  4. Kondycja ludzka: 1
  5. Matka Boska: 1 2
  6. Miłość: 1
  7. Nieśmiertelność: 1
  8. Obraz świata: 1
  9. Radość: 1
  10. Religia: 1
  11. Zmartwychwstanie: 1

  Bogurodzica[1]

  1
  Bóg, Kondycja ludzka, Matka Boska, Obraz świata, ReligiaBogurodzica dziewica[2], Bogiem sławiena[3] Maryja,
  U twego syna Gospodzina[4] matko zwolena[5], Maryja!
  Zyszczy nam, spuści nam[6].
  Kyrieleison.[7]
  5
  Twego dziela[8] Krzciciela[9], bożycze[10],
  Usłysz głosy[11], napełni myśli[12] człowiecze.
  Słysz modlitwe, jąż nosimy[13],
  Oddać raczy[14], jegoż prosimy:
  A na świecie zbożny[15] pobyt,
  10
  Po żywocie rajski przebyt[16].
  Kyrieleison.
  Zmartwychwstanie, NieśmiertelnośćNas dla[17] wstał z martwych syn boży.
  Wierzyż[18] w to, człowiecze zbożny[19],
  Iż przez trud Bog swoj lud
  15
  Odjął diablej strożej[20].
  Przydał nam zdrowia wiecznego,
  Starostę skował pkielnego[21],
  Śmierć podjął[22], wspomionął[23]
  Człowieka pirwego[24].
  20
  Jenże trudy cirpiał zawiernie[25],
  Jeszcze był nie prześpiał[26] zaśmiernie[27],Cierpienie
  Aliż[28] sam Bog zmartwychwstał.
  Adamie, ty boży kmieciu[29],
  Ty siedzisz u Boga [w] wiecu[30].
  25
  Domieściż[31] twe dzieci,
  Gdzież krolują anjeli[32].
  Tegoż nas domieściż[33], Jezu Kryste miły,
  Bychom[34] z tobą byli,
  Gdzie sie nam radują szwe[35] niebieskie siły[36].
  30
  Była radość, była miłość[37], było widzenie tworca[38]
  Anjelskie bez końca,
  Tuć sie nam zwidziało[39] diable potępienie.
  Ni śrebrem, ni złotem nas diabłu odkupił,
  Swą mocą zastąpił.Diabeł[40]
  35
  CierpienieCiebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć[41] sobie
  Ręce, nodze[42] obie,
  Kry[43] święta szła z boka[44] na zbawienie tobie.
  Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy[45]
  Cirpiał za nas rany,
  40
  Swą świętą krew przelał za nas krześcijany[46].
  O duszy o grzeszne sam Bog pieczą ima[47],
  Diabłu ją otyma[48],
  Gdzie to sam króluje, k sob[ie] ją przyma[49].
  Maryja dziewice, prośmy synka twego,
  45
  Krola niebieskiego,Matka Boska
  Haza[50] nas huchowa[51] ote wszego złego.[52]
  Amen tako Bog daj[53],
  Bychom szli szwyćcy[54] w raj.

  Przypisy

  [1]

  Bogurodzica — Publikowana tu wersja utworu jest to tzw. przekaz Ab, czyli wersja tekstu znajdująca się w Decisiones rote Wilhelmi Harborg z 1408 r. (Biblioteka Jagiellońska, rkps 408). Klasyfikację i dokładny opis wszystkich znanych wersji zapisu zawiera opracowanie: Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. muzykologiczne H. Feicht, Wrocław 1962, Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria A, nr 1. Tekst niniejszy stanowi transkrypcję, a więc uwspółcześnienie oryginalnego zapisu. Zabieg taki jest bardzo pomocny przy lekturze, ponieważ w transliteracji, a więc odtworzeniu literami drukowanymi pierwotnego zapisu rękopiśmiennego, pojawiają się specyficzne, indywidualne sposoby zapisywania wyrazów np. „mathko” zamiast: matko; „thwe” zamiast: twe; „wtwego” zamiast: u twego; zaś sam początek utworu wygląda następująco: „Bogw rodzicza dzewicza”. Pieśń składa się z trzech, powstałych w różnym czasie części. Pierwsza z nich, najstarsza, obejmuje dwie zwrotki i powstała między X a XIV w. (zapewne w pierwszej poł. XIII w.). Kolejne cztery zwrotki (wielkanocne) pochodzą prawdopodobnie z XIV w. Ostatnia część (pasyjna) składa się z dziewięciu zwrotek i powstała w drugiej poł. XIV w.; część może też pochodzić z wieku XV. Pominięto luźne zwrotki z wydania w oprac. J. Łosia. [przypis edytorski]

  [2]

  dziewica (starop.) — panna, dziewczyna, kobieta niezamężna. [przypis edytorski]

  [3]

  Bogiem sławiena (starop.) — umiłowana przez Boga. [przypis edytorski]

  [4]

  gospodzin (starop.) — tu: Bóg. [przypis edytorski]

  [5]

  zwolena (starop.) — wybrana. [przypis edytorski]

  [6]

  zyszczy nam, spuści nam (starop.) — zdobądź dla nas, ześlij nam. [przypis edytorski]

  [7]

  Kyrieleison — Panie, zmiłuj się nad nami; dzisiejszy zapis: Kyrie eleison. [przypis edytorski]

  [8]

  Twego dziela (starop.) — dla Twego. [przypis edytorski]

  [9]

  Krzciciel — Chrzciciel; chodzi o św. Jana Chrzciciela. [przypis edytorski]

  [10]

  bożycze (starop. forma W. lp od: bożyc) — Synu Boga. [przypis edytorski]

  [11]

  usłysz głosy (starop.) — wysłuchaj głosów. [przypis edytorski]

  [12]

  napełni myśli (starop.) — spełnij pragnienia. [przypis edytorski]

  [13]

  jąż nosimy (starop.) — którą zanosimy. [przypis edytorski]

  [14]

  oddać raczy — w innych wersjach niekiedy: „A dać raczy”. [przypis edytorski]

  [15]

  zbożny (starop.) — pobożny, dostatni (raczej w sensie bogactwa duchowego). [przypis edytorski]

  [16]

  przebyt (starop.) — przebywanie. [przypis edytorski]

  [17]

  nas dla (starop.) — dla nas. [przypis edytorski]

  [18]

  wierzyż — uwierz; uwierzże. [przypis edytorski]

  [19]

  zbożny — pobożny, kierujący się szlachetnością. [przypis edytorski]

  [20]

  odjął diablej strożej (starop.) — uwolnił od diabelskiej straży (nadzoru). [przypis edytorski]

  [21]

  starostę skował pkielnego (starop.) — skuł (w znaczeniu: uwięził) piekielnego zarządcę (mowa o szatanie). [przypis edytorski]

  [22]

  śmierć podjąć (starop.) — umrzeć. [przypis edytorski]

  [23]

  wspomionąć (starop.) — wspomnieć. [przypis edytorski]

  [24]

  pirwego (starop.) — pierwszego. [przypis edytorski]

  [25]

  zawiernie (starop.) — naprawdę, rzeczywiście. [przypis edytorski]

  [26]

  prześpieć (starop.) — udać się. [przypis edytorski]

  [27]

  zaśmiernie (starop.) — pokornie. [przypis edytorski]

  [28]

  aliż (starop.) — dopóki. [przypis edytorski]

  [29]

  kmieć — w średniowieczu zamożny chłop, który posiadał własne gospodarstwo. [przypis edytorski]

  [30]

  wiec (starop.) — rodzaj pierwotnego sejmu. Wiece były pierwszymi zgromadzeniami ustawodawczymi. [przypis edytorski]

  [31]

  domieściż (starop.) — doprowadzisz. [przypis edytorski]

  [32]

  anjeli (starop.) — dziś: anieli. [przypis edytorski]

  [33]

  tegoż nas domieścisz (starop.) — tam nas doprowadzisz. [przypis edytorski]

  [34]

  bychom (starop.) — byśmy. [przypis edytorski]

  [35]

  szwe (starop.) — wsze, tj. wszelkie. [przypis edytorski]

  [36]

  niebieskie siły — aniołowie. [przypis edytorski]

  [37]

  miłość (starop.) — łaska. [przypis edytorski]

  [38]

  Radość, Miłośćbyło widzenie tworca (starop.) — było wieczne oglądanie Stwórcy. [przypis edytorski]

  [39]

  sie nam zwidziało (starop.) — pokazało się. [przypis edytorski]

  [40]

  Ni śrebrem (…) mocą zastąpił — sens dwuwiersza: nie odkupił nas ani srebrem, ani złotem, lecz obronił nas swoją mocą. [przypis edytorski]

  [41]

  przekłoć (starop.) — przekłuć. [przypis edytorski]

  [42]

  nodze (starop.) — nogi. Forma „nodze” wskazuje na zastosowanie liczby podwójnej, której ślad we współczesnej polszczyźnie widać w formie: „ręce”. [przypis edytorski]

  [43]

  kry (starop.) — krew. [przypis edytorski]

  [44]

  z boka (starop.) — dziś: z boku. [przypis edytorski]

  [45]

  prawy (starop.) — prawdziwy. [przypis edytorski]

  [46]

  za nas krześcijany (starop.) — za nas chrześcijan. [przypis edytorski]

  [47]

  o duszy (…) Bog pieczą ima (starop.) — sam Bóg sprawuje opiekę nad grzesznymi duszami. [przypis edytorski]

  [48]

  otyma (starop.) — odbiera, odejmuje. [przypis edytorski]

  [49]

  k sobie ją przyma (starop.) — do siebie ją przyjmuje. [przypis edytorski]

  [50]

  haza (starop.) — aby. [przypis edytorski]

  [51]

  huchować (starop.) — uchować. [przypis edytorski]

  [52]

  ote wszego złego (starop.) — od wszelkiego zła. [przypis edytorski]

  [53]

  Amen tako Bog daj — strofa ta stanowi zakończenie tzw. kanonicznej wersji utworu, obejmującej piętnaście strof. W niniejszym przekazie kolejność strof jest nieco przestawiona; nastepują po sobie strofy: 1-6, 14, 7-10, 12, 15. Brak strofy 11: „Już nam czas, godzina grzechów się kajaci,/ Bogu chwałę daci,/ Ze wszemi siłami Boga miłowaci.” Brak też strofy 13: „Wszyscy święci, proście,/ Nam grzesznym spomożcie,/ Bysmy z wami bydlili, Wiecznie Boga chwalili.” Strofy te w redakcji prof. Łosia zostały opublikowane w zbiorze luźnych zwrotek jako pojawiające się w zapisach niestale. [przypis edytorski]

  [54]

  szwyćcy (starop.) — wszyscy. [przypis edytorski]